Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2023.01.01. napjától

Az Oriderm Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 13-15. félemelet 2.; cégjegyzékszám: 01-09-320893; adószám: 23902958-2-41; a továbbiakban: Társaság), mint a Dr. Csernus Krisztina Esztétikai Bőrgyógyászat (cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 13-15. félemelet 2.) üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott bőrgyógyászati, kozmetikai és értékesítési szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételének és nyújtásának egyes feltételeit és a létrejött szerződések általános szerződési feltételeit (a továbbiakban: ÁSZF) az alábbiak szerint állapítja meg:

Az ÁSZF hatálya, a szerződés létrejötte, tárgya, tartalma

Az ÁSZF vonatkozik valamennyi, a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás vonatkozásában kötött egyedi szerződésre, függetlenül attól, hogy azt írásba foglalták-e. A jelen ÁSZF-től eltérni érvényesen kizárólag írásban lehet.

Szolgáltató az ÁSZF hatályos szövegét, illetve annak módosítása esetén a módosított szöveget a módosítás hatályba lépése előtt 7 nappal a www.drkphillips.com weboldalán (a továbbiakban: Weboldal) közzéteszi.

A Szolgáltatást igénybe vevő személy (a továbbiakban: Vendég) az időpontfoglalással, árajánlat elfogadásával, valamint a Szolgáltatás megrendelésével, illetve igénybevételével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et a szerződéskötést megelőzően megismerte, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A szerződés a Vendég és a Szolgáltató (a továbbiakban együtt: Felek) között jön létre.

A Szolgáltatás tekintetében Felek a konzultáció alapján személyesen kötnek szerződést írásban, szóban vagy ráutaló magatartással.

A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások és árak – tájékoztató jelleggel – a Weboldalon feltüntetésre kerülnek. Szolgáltató a Szolgáltatások körét bármikor jogosult módosítani. Szolgáltató jogosult arra, hogy az árlistáját bármikor módosítsa, amelyet legkésőbb a változás hatályba lépését megelőző 30 nappal közzé tesz.

A Szolgáltató az igénybe veendő konkrét Szolgáltatás tekintetében árajánlatot a konzultáción való személyes megjelenés alkalmával, a kezelést, beavatkozást megelőzően, szóban ad. Írásbeli ajánlatot (a továbbiakban a szóbeli és az írásbeli ajánlat együtt: árajánlat) külön igény esetén vagy egyedi esetben ad. Az árajánlat az azon feltüntetett ideig, ennek hiányában 30 napig érvényes, függetlenül a kezelés alkalmainak számától és időtartamától.

Az akciós, promóciós árak kizárólag a megjelölt időszakra érvényesíthetőek, egyéb kedvezménnyel össze nem vonhatóak. A több alkalmas kezelésekre adott árengedmény esetén – eltérő megállapodás hiányában – a megjelölt időszakon belül valamennyi kezelést igénybe kell venni.

Szolgáltató a mindenkor hatályos ÁSZF-et honlapján a Vendégek számára hozzáférhetővé teszi.

Fogalmak

Jelen ÁSZF alkalmazása és a szolgáltatások igénybevétele során az alábbi fogalmak, az alábbi tartalommal kerülnek meghatározásra:

 1. Szolgáltató: Oriderm Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 13-15. félemelet 2.; cégjegyzékszám: 01-09-320893; adószám: 23902958-2-41);
 2. Vendég/Beteg: a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe vevő vagy abban részesülő személy;
 3. Egészségügyi szolgáltatás (továbbiakban: Egészségügyi szolgáltatás vagy Szolgáltatás): Szolgáltató által nyújtott minden olyan egészségügyi és egyéb kiegészítő, kozmetikai vagy esztétikai szolgáltatás, amely a Vendég/Beteg egészségének megőrzése, továbbá a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógykezelése, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása vagy a további állapotromlás megelőzése, vagy a Vendég/Beteg kérésére esztétikai állapotának megóvása vagy feljavítása érdekében a beteg vizsgálatára és kezelésére, gondozására, ápolására, egészségügyi rehabilitációjára, a fájdalom és a szenvedés csökkentésére, továbbá a fentiek érdekében a beteg vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerekkel, a gyógyászati segédeszközökkel, a gyógyászati ellátásokkal kapcsolatos külön jogszabály szerinti tevékenységet is.
 4. Egészségügyi ellátás: a Vendég/Beteg egészségi állapota által indokolt Egészségügyi szolgáltatások összessége.
 5. Árajánlat: a Szolgáltató által az Ügyféllel/Pácienssel közölt olyan ajánlat, amely a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi díjat és költséget magában foglalja és amelynek az Ügyfél/Páciens általi elfogadásával a Felek között a Szolgáltatási szerződés létrejött.
 6. Egészségügyi dokumentáció: az egészségügyi szolgáltatás során az egészségügyi dolgozó tudomására jutó, a beteg kezelésével kapcsolatos egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától;
 7. Szolgáltatási díj: a Vendég/Beteg által a Szolgáltatás igénybevételéért fizetendő díj. A mindenkor hatályos díjszabást Szolgáltató honlapján és a Központi Recepcióján nyomtatott formában teszi közzé. A Szolgáltatási díj megfizetésével és a díjfizetés elmaradásából eredő részletes szabályokat jelen ÁSZF és az Árajánlat tartalmazza.
 8. Díjfizető: főszabály szerint a Vendég/Beteg, vagy a jelen ÁSZF alapján vendégnek/betegnek tekintendő és a díjfizetésre kötelezettséget vállaló harmadik személy, aki a Vendéggel fennálló jogviszonya alapján a Szolgáltatási díj megfizetésére az Vendég helyett köteles lehet.
 9. Szolgáltatás helye: a Szolgáltató 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 13-15. félemelet 2. szám alatti székhelye.
 10. Szolgáltatási szerződés: a Szolgáltató és Ügyfél/Páciens között a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel létrejött olyan megállapodás, melyben Szolgáltató az Egészségügyi szolgáltatás nyújtását vállalja és amely fekvőbeteg és egynapos sebészeti eljárás igénybevétele esetén az árajánlat elfogadásával, míg járóbeteg ellátás igénybevétele esetén ráutaló magatartással a szolgáltatás igénybevételére irányuló időpontfoglalással jön létre.

Bejelentkezés

A Szolgáltatások kizárólag előzetes időpontfoglalás alapján vehetők igénybe. Időpontot telefonon, e-mailben, illetve személyesen lehet igényelni.

A Vendég által történt előzetes időpontfoglalás csak akkor válik véglegessé, ha azt a Szolgáltató visszaigazolta.

A Vendég köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót elsősorban telefonon amennyiben a lefoglalt időpontban megjelenni nem tud.

Amennyiben a Vendégnek a Szolgáltató felé fizetési kötelezettsége áll fenn, csak akkor biztosítható a részére időpont, amennyiben a fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz. A fizetési kötelezettség teljesítéséig a Szolgáltató jogosult a bejelentkezést és a Szolgáltatás teljesítését is megtagadni.

Szolgáltatások igénybevétele

A Szolgáltató a Szolgáltatásokat kizárólag a Dr. Csernus Krisztina Esztétikai Bőrgyógyászat szakemberével történt előzetes konzultációt követően végzi.

A Vendég köteles a szolgáltatás igénybevételekor az arra alkalmas fizikai és pszichikai állapotban megjelenni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását megtagadni. Szolgáltató megtagadhatja a szolgáltatások elvégzését a jelen ÁSZF további pontjaiban foglalt esetekben is.

A kezelés során a kezelést végző orvoson és az egyéb betegellátó személyeken kívül csak az lehet jelen, akinek jelenlétéhez a Vendég hozzájárul, illetve akinek jelenléte a 1997. évi XLVII. törvény 14.§ (1) és (2) bekezdései alapján megengedett, azonban a kísérő a szolgáltatás nyújtását nem zavarhatja. Szolgáltató a kísérő kezelési helységbe történő belépését alapos indokkal megtagadhatja.

A Vendég a Szolgáltatás igénybevétele előtt részletes szóbeli tájékoztatást kap a szolgáltatás teljes menetéről. A Vendég tudomásul veszi, hogy az orvosi dokumentációhoz nem kötött Szolgáltatások esetén, amennyiben külön írásban nem kéri, úgy a szóbeli tájékoztatást elegendőnek tartja az adott Szolgáltatás igénybevételéhez és a Szolgáltatás igénybevételével elismeri, hogy kellő előzetes tájékoztatásban részesült. Amennyiben a Vendég ugyanazt a kezelést korábban már igénybe vette, úgy ismételt kezelés esetében – a jogszabályi előírások ellentétes rendelkezései hiányában – ráutaló magatartásával is létrejön a szerződés, illetve elvégezhető a Szolgáltatás.

A lefoglalt időpont az adott Szolgáltatás kezdési időpontja. A pontos kezdéshez 10 perccel előbbi érkezés szükséges. Amennyiben a Vendég közli vagy technikai probléma révén nem közli a késését, és maximum 10 percet késik, a Szolgáltató azt tudomásul veszi. Amennyiben a Vendég közli a késését és 10 percet meghaladó a késés, úgy az eset körülményeinek figyelembevételével a Szolgáltató jogosult egyoldalúan eldönteni, hogy teljesíti-e a Szolgáltatást vagy új időpont foglalása szükséges. Az utóbbi eset az időpont Vendég részéről való lemondásának minősül. Amennyiben a Szolgáltató a Szolgáltatást elvégzi, azonban az a tervezettnél rövidebb ideig tart, az elmaradt rész későbbi “pótlására” nincs lehetőség, a Vendég kár- vagy költségtérítésre nem jogosult.

A Vendég a lefoglalt időpontot legkésőbb 24 órával azt megelőzően díjmentesen halasztani más időpontra, telefonon, e-mailen vagy egyéb szöveges üzenetben. A halasztott időpont lefoglalására a bejelentkezésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A fenti időtartamon belüli halasztás a Vendég részéről való lemondásnak minősül.

A Vendég az előzetesen lefoglalt időpontot legkésőbb 24 órával azt megelőzően díjmentesen tudja lemondani telefonon, e-mailen vagy egyéb szöveges üzenetben. Az időponton való meg nem jelenés lemondásnak minősül.

24 órán belüli lemondás és halasztás esetén felmerülő fizetési kötelezettségekre az ÁSZF 6. pontjában foglaltak az irányadók.

Szolgáltató jogai és kötelezettségei

Szolgáltató a tevékenységét a hatályos jogszabályokban előírt feltételek, szakmai protokollok és előírások szerint, azok biztosításával látja el.

Szolgáltató kijelenti, hogy a Szolgáltatás nyújtásához szükséges valamennyi engedéllyel és megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkezik, a Szolgáltatás nyújtásához szükséges, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárgyi és személyi felételekkel, valamint a tevékenységére vonatkozó általános szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik.

Szolgáltató a Szolgáltatást a Vendég adatszolgáltatása, és előzetes, adott esetben a Szolgáltató szakemberével történő konzultáció alapján végzi. A Szolgáltató a Szolgáltatás szakmai szempontú elemeit maga jogosult meghatározni, illetve jogosult a kezelés során azt bármikor megváltoztatni.

Szolgáltató a Szolgáltatások teljesítéséhez jogosult közreműködőket, alvállalkozókat igénybe venni.

A Szolgáltató a szakmai szabályok betartására akkor is köteles, ha ez a Vendég kérésével vagy igényével ellentétes. Ha a Vendég által kért kezelés, beavatkozás jogszabályba vagy szakmai szabályba ütközik, Szolgáltató köteles az ellátást megtagadni.

Amennyiben bármely előre nem látható váratlan külső ok vagy körülmény miatt Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtására a lefoglalt időpontban vagy helyen nem képes, nem minősül Szolgáltató részéről szerződésszegésnek, így a Vendég új, egyeztetett időpontban, illetve helyen veheti igénybe a szolgáltatást.

Szolgáltató által nyújtott valamennyi Szolgáltatás a társadalombiztosítási szolgáltatásoktól teljes mértékben független, az Egészségügyi szolgáltatás nyújtása során sem ellátásbeli, sem pénzügyi kapcsolat a társadalombiztosítási ellátásokkal nem áll fenn.

Szolgáltató jogosult arra, hogy a kezelést végző közreműködője személyét megváltoztassa, amiről a Vendéget – amint lehetséges – tájékoztatja.

 • Vendég jogai és kötelezettségei

Vendég a Szolgáltató által nyújtott Egészségügyi szolgáltatást szabad önrendelkezési jogának biztosítása mellett előzetes bejelentkezés alapján veszi igénybe. Önrendelkezési jog alapján a Vendégnek joga van arra, hogy kivizsgálását, kezelését érintő döntésekben részt vegyen és az egészségügyi vagy esztétikai beavatkozáshoz megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes, megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezését adja.

A Vendég köteles a lefoglalt időpontot megelőzően 10 perccel megjelenni, a lefoglalt időpontban kezelés megkezdésére készen állni, a Szolgáltató által az igényelt kezeléssel összefüggésben kért adatokat és tájékoztatást megadni, a szolgáltatás díját Szolgáltató részére megfizetni.

Egészségügyi szolgáltatás igénybevétele előtt a Vendég azonosításához személyazonosság igazolására szolgáló érvényes igazolványt (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély) kell felmutatni a betegfelvétel során a Szolgáltató által megbízott személynek. Ennek megtagadása esetén a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását jogosult megtagadni.

A Vendég köteles továbbá tiszteletben tartani az ellátására vonatkozó és a hatályos magyar jogszabályokat, valamint a Szolgáltató működési rendjét. A Vendég jogosult a kezelésről, annak menetéről és várható költségeiről tájékoztatást és árajánlatot kérni.

A Vendég tudomásul veszi, hogy amennyiben a jogszabály által előírt, vagy a Szolgáltató által kért dokumentumok aláírását, adatszolgáltatást megtagadja, úgy a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását megtagadni és amennyiben ezzel összefüggésben költsége és/vagy kára merült fel, úgy azt a Vendéggel szemben érvényesíteni.

A Vendég köteles a Szolgáltatás igénybevételekor az arra alkalmas fizikai, higiéniás és mentális állapotban személyesen megjelenni, ezek hiányában a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását megtagadja.

A tájékoztatási jog gyakorlása során Vendég jogosult tolmács, illetve jeltolmács igénybevételére. Szolgáltató az Vendég által delegált tolmács kiválasztásáért és tevékenységéért felelősséget nem vállal, annak valamennyi díját és költségét a Vendég köteles viselni.

Vendég jogosult megismerni a róla készült Egészségügyi dokumentációban szereplő adatait, jogosult a dokumentációba betekinteni, valamint arról másolatot kérni azzal, hogy az Egészségügyi dokumentációval a Szolgáltató, az abban szereplő adattal a Vendég rendelkezik.

A Vendég köteles Szolgáltatóval és munkatársaival együttműködni és ennek keretében különösen, de nem kizárólag

 • kezeléssel kapcsolatban tőlük kapott rendelkezéseket betartani.
 • tájékoztatni őket mindarról, amely szükséges a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez, így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről,
 • tájékoztatni őket – saját betegségével összefüggésben – mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról,
 • az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletében foglalt fertőző betegségek esetén megnevezni azon személyeket, akiktől a fertőző betegséget megkaphatta, illetve akiket megfertőzhetett,
 • tájékoztatni őket minden, az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett jognyilatkozatáról,
 • a gyógykezelésével kapcsolatban tőlük kapott rendelkezéseket betartani,
 • a Szolgáltató házirendjét betartani,
 • a szolgáltatás díját maradéktalanul megfizetni,
 • a jogszabályban előírt személyes adatait kérésre hitelt érdemlően igazolni.

Vendég tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató helyiségeibe éles lőfegyvert, robbanóanyagot, gyúlékony anyagot vagy szúró fegyvert behozni szigorúan tilos. Amennyiben Vendég ezen előírást megszegi, úgy a Szolgáltató helyiségeiből – akár rendőri segítség igénybevételével – eltávolítható, amely miatt a Szolgáltatót semmiféle kárfelelősség nem terheli, a Vendég a szolgáltatási díj visszatérítésére nem tarthat igényt.

Vendég továbbá tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató helyiségeiben tilos a dohányzás, szemetelés; az Vendég nem léphet fel erőszakosan, trágárul vagy fenyegetően a Szolgáltató munkatársaival szemben. A Szolgáltató vagyontárgyainak akár szándékos, akár gondatlan megrongálása esetén köteles az ebből eredő kárt megtéríteni. Ezen rendelkezések megszegése esetén a Szolgáltató kártérítési felelősségének kizárása mellett jogosult a Vendéget a Szolgáltatás nyújtásából azonnali hatállyal kizárni.

A Szolgáltatás díja, fizetési feltételek, fizetési kötelezettség lemondás, késés, szerződésszegés esetén

A szerződés szerinti Szolgáltatások díja a Szolgáltató Weboldalán, valamint egyéb írásos árajánlatában feltüntetett díjak. A Vendég tudomásul veszi, hogy az árajánlat szerinti díj csak változatlan körülmények esetén érvényes, azaz az abban előirányzott díjtételek a kezelés során előálló szakmai okok, pl. előre nem látható beavatkozások, további anyagszükséglet stb. miatt is módosulhatnak.

A nyújtott Szolgáltatások díját a Vendég minden esetben köteles megfizetni a Szolgáltató részére, még akkor is, ha azt állítja, hogy a kezelés eredményével nem elégedett.

A Vendég abban az esetben is a teljes díj megfizetésére köteles, ha a késése okán a Szolgáltató a kezelést elvégzi, azonban az előirányzottnál rövidebb időtartamban. Ebben az esetben a hiányzó időtartam pótlására nincs lehetőség, a Vendég kártérítésre nem jogosult.

A Vendég a díjat a kezelést megelőzően vagy azt követően, a helyszínen köteles megfizetni készpénzben vagy azonnali banki átutalással.

Késedelmes fizetés esetén Vendég a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti törvényes késedelmi kamat fizetésére köteles.

Amennyiben Vendég a díjat külföldi bankszámláról fizeti meg, ennek valamennyi költsége, beleértve az átváltással felmerülő költségeket is, a Vendéget terheli.

Amennyiben a Vendég a megkezdett kezelés megszakítását vagy megszüntetését kéri, az igénybe vett Szolgáltatás díját, a Szolgáltató ebből eredő kárát, valamint a felmerült, indokolt és igazolt költségeit köteles Szolgáltató részére megfizetni.

Amennyiben a Vendég a konzultációs időpontot 24 órán belül mondja le, a Szolgáltató ebből eredő kárát, valamint a felmerült, indokolt és igazolt költségeit, de legalább a Szolgáltató adott szakemberének konzultációjának díját köteles Szolgáltató részére megfizetni.

Amennyiben a Szolgáltató bármely előre nem látható váratlan külső ok vagy körülmény miatt a szolgáltatás nyújtására a lefoglalt időpontban vagy helyen nem képes, nem minősül Szolgáltató részéről szerződésszegésnek, így a Vendég új, egyeztetett időpontban, illetve eltérő helyen veheti igénybe a szolgáltatást, kár- vagy költségtérítés azonban nem illeti meg.

Vendég tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a kötelezettségét beszámítással teljesíteni.

Abban az esetben, ha a Szolgáltatás igénybevétele olyan okból marad el, amiért a Vendég nem felelős (ideértve azt az esetet is, ha kiemelten bármely kezelést befolyásoló egészségi probléma vagy a megelőző vizsgálatok valamelyikének eredménye miatt a kezelés nem végezhető el), és arról hivatalos igazolást hoz, fizetési kötelezettség nem terheli.

Fizetés a webáruházban

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A webáruházban a termékeket lehet megvásárolni a Barion rendszerén keresztül, a kezelések, konzultációk rendezése banki előreutalással, vagy a helyszínen történik.

Házhozszállítás

A termékeket nem lehet személyesen átvenni, csak házhozszállítással átvehetők, melyet a GLS futárszolgálat végez. A rendelés leadásától számítva 2-3 munkanapon belül megtörténik a termék kiszállítása és átadása.

Adatvédelem

Szolgáltató a Vendég adatainak a kezelését a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően végzi, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletére. Szolgáltató a Vendég adatait a Szerződés teljesítése, és a Szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

Szolgáltató tájékoztatja a Vendéget, hogy Vendég részéről az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Szolgáltató által a Vendég állapotáról kért, illetve általa szolgáltatott adatok, információk és ezek változásának a Szolgáltatóval való közlése a szolgáltatás nyújtásához szükséges.

Adatszolgáltatás hiányában a Szolgáltató adott esetben nem a megfelelő kezelést nyújtja, illetőleg a beavatkozásokkal járó kockázatokat nem tudja megfelelően felmérni.

Felelősség, szavatosság

Szolgáltató a Szolgáltatásokat a szakmai szabályoknak megfelelően, a legnagyobb szakmai gondosság mellett nyújtja.

A Vendég tudomásul veszi, hogy valamennyi beavatkozásnak, kezelésnek van kockázata, és mindazt a kockázatot, amelyért a Szolgáltató nem tehető felelőssé, azaz amelyet a szakmai szabályoknak megfelelően végzett, a Vendégnek kell viselnie.

A Szolgáltató mindent megtesz a kívánt hatás, eredmény elérése érdekében, ugyanakkor a Vendég tudomásul veszi, hogy a szervezet biológiai reagáló képességétől, valamint az előre látható és előre nem látható kockázatoktól függően a várható eredmény, illetve a végleges gyógyulási idő az átlagostól eltérhet, amely eltérés miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Tekintettel továbbá arra, hogy az esztétikai beavatkozások eredményének megítélése egyéntől függően rendkívül szubjektív, a Szolgáltatót esztétikai jellegű reklamáció esetére nem terheli, illetve kizár minden anyagi, vagy bármely egyéb felelősséget.

A Szolgáltatások közismert, továbbá a Szolgáltató által a Vendéggel ismertetett kockázatain túl esetenként előre nem látható, speciális, elsődlegesen esztétikai panaszokat, tüneteket, következményeket okozó elváltozások, bevérzések, bőr elszíneződések, változó vastagságú hegek, torzulások stb. keletkezhetnek a Vendég által kért beavatkozás következtében, amelyekért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik abban az esetben, amennyiben a szakma szabályai szerint járt el. Az ilyen kockázatok, panaszok és tünetek fellépése nem minősül a Szolgáltató részéről szerződésszegésnek, illetve ezekért a Szolgáltató a felelősségét is kizárja.

Nem terheli felelősség a Szolgáltatót olyan szövődményekért, vagy egyéb betegségekért, amelyek abból erednek, hogy a Vendég jelen ÁSZF-ben, vagy a külön szerződésben foglalt kötelezettségeit megszegi, a kezelést végző – illetőleg a Szolgáltató nevében eljáró személy – által adott utasításokat, javaslatokat vagy tanácsokat nem tartja be vagy a Szolgáltatás előtt az állapotáról a Szolgáltatót nem megfelelően tájékoztatja (ideértve: műtét, terhesség, szoptatás, gyógyszeres kezelés, stb.), a kezelés és végeredmény szempontjából fontos, befolyásoló tényezőkkel bíró információ visszatartásából eredő károk kizárólag a Vendéget terhelik, azokért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik.

A szolgáltatást igénybe vevő Vendég köteles az elvégzett kezeléssel kapcsolatban a Szolgáltató által javasolt kontrollon megjelenni. Amennyiben a Vendég a kontrollon nem jelenik meg, a Szolgáltató kezeléssel kapcsolatos utasításait nem tartja be, vagy más szolgáltatónál jelentkezik a kezeléssel kapcsolatban esetlegesen felmerült probléma megoldása érdekében, valamint a kezelt területen más szolgáltató által újabb beavatkozás történik, úgy a Szolgáltató mentesül a Vendégen végzett kezeléssel kapcsolatos felelősség alól.

Szolgáltató a fenti eseteken túl is mentesül a felelősség alól, amennyiben a Vendég a javasolt kezeléseket nem vette igénybe, és a panasza a be nem fejezett kezelési sorozat következménye; a Vendég olyan egészségromlása vagy a felhasznált anyag ebből eredő meghibásodása vonatkozásában, amelyet a Vendég életmódja, rossz szokása vagy betegsége okoz; a Vendég nem megfelelő életvitele, dohányzás, alkoholfogyasztás vagy kábítószer, illetve gyógyszer hatása következtében kialakuló panaszok tekintetében; a Vendég számottevő súlyváltozása esetén, egyéb súlyos általános betegség esetén.

A Szolgáltató nem felelős azokért a költségekért és károkért, amelyek a Vendéget azért érik, mert a Szolgáltató vis maior esetén időszakosan nem tudja a szolgáltatását teljesíteni. A jelen ÁSZF szempontjából vis maiornak minősül különösen a háború, természeti kár és a Szolgáltató adott szolgáltatással kapcsolatos közreműködőjének bármely okból bekövetkező betegsége, halála, sztrájkja vagy időleges távolléte.

A Szolgáltató a Vendég személyes tárgyaiért a Dr. Phillips-Csernus Krisztina Esztétikai Bőrgyógyászat területén felelősséget nem vállal és nem köteles a Vendégnek az itt felejtett tulajdonát, személyes tárgyait megőrizni és a Vendégnek eljuttatni.

Szolgáltató a fentieken túl is csak olyan szerződésszegésért, illetve kárért tartozik felelősséggel, amelyet szándékosan okozott, és amely kifejezetten és közvetlenül a Szolgáltatás nyújtásával vagy a Szolgáltató magatartásával áll összefüggésben. A felelősség kizárása nem vonatkozik az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségre.

Panaszkezelés

A Szolgáltató kifejezett célja, hogy minden esetleges, a Szolgáltatás nyújtásával összefüggésben felmerült panaszt teljeskörűen, a Vendégek érdekeinek teljeskörű figyelembevételével kivizsgálja és amennyiben indokolt, akkor mihamarabb intézkedjen az esetleges hibák kijavítása iránt.

A Szolgáltató minden vitás helyzetben törekszik arra, hogy az esetleges vitákat, elsősorban békés úton zárja le.

Panaszkezelés jogszabályi rendelkezései
Jelen Szabályzat hatálya kiterjed minden olyan írásbeli vagy szóbeli bejelentésre, amely a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján panasznak minősül.

Jelen ÁSZF alapján létrehozott panasz bejelentési rendszer nem minősül a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. Törvény alapján létrehozható visszaélés bejelentési rendszernek.

Panaszok kezelése és kivizsgálásának módja
A Vendégeknek a nyújtott Szolgáltatások, valamint a Szolgáltató által értékesített termékek Vendégek részére történő forgalmazásával, illetve értékesítés és a szolgáltatás nyújtásával közvetlen kapcsolatban álló szolgáltatói magatartásra vonatkozó esetleges panaszait szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval az alábbiak szerint.

A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal megvizsgálja és amennyiben erre lehetősége van a helyszínen szükségszerűen orvosolja.

Ha a Vendég a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni.

Írásbeli panaszt tehet a Szolgáltató az alábbi címek bármelyikén:

 • Elektronikus levelezési cím: info@drkphillips.com
 • Telefonszám: 06-30-185-70-36

A Vendég a panasz megtételekor köteles jóhiszeműen, az eset minden körülményére vonatkozó nyilatkozatot tenni, annak érdekében, hogy a Szolgáltató számára egyértelműen körül határolható legyen a panasszal érintett szolgáltatás köre.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben igazolható módon megválaszolja, valamint intézkedik annak közlése iránt.

Betegjogi képviselő
Amennyiben a Vendég nem találja kielégítőnek a Szolgáltató válaszát, a Szolgáltató székhelye szerint területileg illetékes betegjogi képviselőhöz fordulhat.

A betegjogi képviselő aktuális elérhetőségeit az alábbi linken találja: https://www.ijsz.hu/jogvedelmi-kepviselok-elerhetosegei.html

Békéltető testület
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A Vendégeknek lehetősége van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez fordulni Szolgáltatóval fennálló vita esetén.

A vármegyei békéltető testületek az alábbi linken érhetőek el: https://bekeltetes.hu/udvozlo

A békéltető testület minden vármegyében működik, a Szolgáltató szolgáltatási helyének közvetlen közelében az alábbi békéltető testület érhetőek el:

Budapesti Békéltető Testület

 • levelezési cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
 • e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
 • telefon: 06-1-488-2131
 • honlap cím: bekeltet.bkik.hu

Továbbá a Vendégnek lehetősége van panaszával az alábbi szervekhez fordulni:

 • illetékes bíróság előtt peres eljárás megindítása;
 • Fogyasztóvédelmi Hatóság (jogszabálysértés esetén);

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltatások lehetséges köre kiterjed termékek értékesítésére, így a Szolgáltató az alábbi tájékoztatást adja a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet alapján:

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – szerződés esetén Ön a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a vállalkozás költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 • Vegyes rendelkezések

A szerződés a megrendelt Szolgáltatás teljesítéséig tartó határozott időre jön létre.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

Lézer és villanófénykezelések
Lézer és villanófénykezelések
Ez a kezelés az arcfiatalítás egyik leghatásosabb, legsokoldalúbb és leglátványosabb módszere.
Termékeink a gyönyörű bőrért
Termékeink a gyönyörű bőrért
Kivételes odafigyeléssel segítjük a mindennapi bőrápolási termékek megválasztásában pácienseit.
Pattanásos bőr, acnes hegek
Pattanásos bőr, acnes hegek
Az aknés hegek lézeres eltávolítása precíz és kíméletes bőrmegújító eljárás.
Fizetési lehetőségek